GRATIS LEVERING. STUUR ITEMS DIE JE NIET HOUDT GRATIS TERUG.
Vrouw in BH poseert met tasje thee of koffie in de hand

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wow, chapeau dat je tot hier bent geraakt. Dit is een plekje van onze website waar wij niet al te vaak op komen. Maar hej, schol op een pagina vol leuke informatie!

Algemeen

1. Algemeen

1.1 CurveCatch (Fitlab BV), met maatschappelijke zetel te Ekeren (Antwerpen) is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0765.265.068. Hierna genoemd: CurveCatch.

1.2 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen CurveCatch en de klant, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden.

1.3 De elektronische webwinkel van CurveCatch biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij CurveCatch. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Prijs en betaling

2. Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege CurveCatch (Fitlab BV). Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor CurveCatch, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigeren om het product in ontvangst te nemen.

3.2 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. CurveCatch behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.3 Bij geleverde producten (uitzondering op nabestellingen) zit steeds een geldig en vooraf opgemaakt retourlabel. CurveCatch staat niet in voor terugbetalingen van retourlabels die door de klant werden aangekocht.

3.4 Bij retour van de geleverde producten dient de originele verpakking gebruikt te worden als verpakking voor retour. Indien het niet meer mogelijk is deze verpakking te gebruiken dient de klant zelf een geldige verpakking te voorzien.

3.5 Bij het bestellen van goederen wordt bij CurveCatch een waarborg van 25,00 EUR aangerekend. CurveCatch houdt deze waarborg vast tijdens de procedure van de bestelling en dit bedrag wordt in vermindering gebracht op het uiteindelijke factuur dat voor de klant wordt opgemaakt. 

4. Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werd door CurveCatch.

5. Betaling

5.1 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.2 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van CurveCatch, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Rechten

6. Overmacht

6.1 Indien CurveCatch de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, epidemieën, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft CurveCatch het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant. In dit geval worden de leverings- of uitvoeringstermijnen van rechtswege verlengd.

7. Klachten en garantie

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen aan CurveCatch. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door CurveCatch kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat CurveCatch de klacht tijdig of terecht acht.

7.2 CurveCatch is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan hen toerekenbare tekortkoming. CurveCatch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gebruiks- en winstderving. De aansprakelijkheid van CurveCatch is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende bestelling. Krachtens de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van de levering. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie. CurveCatch zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de gebruiker.

8. Overdracht van rechten

8.1 De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van CurveCatch heeft voldaan.

9. Intellectuele eigendom

9.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van CurveCatch. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.

9.2 Als er in de contractuele relatie met de klant intellectuele eigendom tot stand komt, dan blijven de intellectuele rechten bij de klant, tenzij er anders overeengekomen wordt.

10. Privacy

10.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient CurveCatch te beschikken over de volgende gegevens van de klant: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. CurveCatch (Fitlab BV) is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

10.2 In bepaalde omstandigheden is CurveCatch verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure CurveCatch hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien CurveCatch van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de klant werd afgesloten.

10.3 De klant heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

10.4 CurveCatch (Fitlab BV) draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik.

Varia

11. Varia en geschillenregeling

11.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door CurveCatch van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

11.2 Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met CurveCatch afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CurveCatch. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

11.3 Een eventuele in gebreke blijven van CurveCatch om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren.

11.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

11.5 In de relatie tussen CurveCatch en de klant is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door CurveCatch worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement waar CurveCatch gevestigd is, onverminderd het recht voor CurveCatch om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

Ons team bestaat uit alleen maar redelijke mensen. Maak je je dus zorgen om iets te retourneren of heb je toch ergens vragen rond, bel ons gewoon even op +32 456 161 523 of e-mail ons op hello@curvecatch.com. We denken heel graag met jou mee na en samen komen we er ongetwijfeld wel uit.

Blijf op de hoogte

Catch up via onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief vol nieuwe collecties, interviews met powervrouwen, weetjes en updates over CurveCatch.